Kallelse vårstämma 2024

Hej!

Härmed kallas alla medlemmar till Uppsala Systemvetares Vårstämma måndag den 6:e maj, kl 17:30 Hörsal 1, Ekonomikum.

Under stämman kommer vi bland annat att gå igenom föregående styrelses verksamhetsberättelse, det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2023, revisionsberättelse, behandling av inkomna propositioner, val om tillsättning av Vice Ordförande i Utbildningsutskottet, val om tillsättning av post till Valberedningen samt val av revisor.

Varmt välkommen!

Bilagor:
Dagordning
Propositioner