Vårstämma 2019

Nu är det dags för Uppsala Systemvetares Vårstämma 2019. Under stämman kommer vi bland annat att gå igenom föregående styrelses verksamhetsberättelse samt det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2018.

Dagordningen för stämman ser ut som följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång av tidigare styrelses verksamhetsberättelse
 7. Genomgång av ekonomisk rapport för året 2018
 8. Genomgång av revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Val av revisor
 13. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 5 kap.  8§
 14. Mötets avslutande

 

Bilagor:
Motion 1, “Ett mer hållbart Uppsala Systemvetare”