Under termin 3 på kandidatprogrammet i systemutveckling får varje student möjlighet att välja valfria kurser för att berika sina studier. Du kan välja att läsa 30 hp inom ett och samma ämne, eller plocka ihop olika kurser upp till 30 hp. De studenter som går programmet får Informationssystem som huvudämne och databasteknik som biämne. Du som läser programmet har fria tyglar att fylla ut resterande 60 hp med vilka ämnen ni vill! (huvudämne och biämne får ni i dessa ämnen om ni följer programmets givna kurser)
Nedan följer information om olika kurspaket tidigare systemvetarstudenter valde och deras tankar kring dessa.

 

Har ni frågor eller funderingar går det alltid bra att höra av er till vår studievägledare, Tina Kekkonen, på studievagledare@im.uu.se, eller till oss i Utbildningsutskottet på utbildning@uppsalasystemvetare.se

Företagsekonomi A

Julia Ring

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=21130&typ=2

Om kursen:
Kurspaket: Introduktion till företagande och organisering, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi.

 

Företagsekonomi A (Distans)

Christoffer Wrigmar – film från läsåret 2019/2020

Marknad och organisation:

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=2FE014&typ=1

Om kursen:
Inom marknadsföring behandlas konsument, tjänstemarknader och industriella marknader. Inom organisation behandlas grundläggande frågor om bland annat arbetsdelning och samordning och de styrproblem som uppstår när organisationer växer, organisatorisk förändring och organisatoriskt lärande.

Ekonomi, redovisning och analys:

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=2FE032&typ=1

Om kursen:
Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning.

 

Nationalekonomi A

Amanda Hagnell – film från läsåret 2019/2020

https://www.nek.uu.se/utbildning/grundutbildning/kurs/?kKod=22900&typ=2

Om kursen:
Kurspaketet syftar till att ge en bred introduktion till hur nationalekonomi kan användas för att analysera olika typer av samhällsproblem. Nationalekonomi A består av kurserna Mikroekonomi – individer, företag och marknader och Makroekonomi: tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik. Kurserna läses på helfart och samtlig undervisning ges på svenska.

 

Statistik A

Zackarias Koraish

https://uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=26650&typ=2

Om kursen:
Grundläggande statistik A4, 15 hp
Statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. Kursen är inriktad på samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningar.

Tillämpad statistik A5, 15 hp
Undersökningsmetodik, speciellt enkätundersökningar. Regressionsanalys, tidsserieanalys och prognosmetodik. Fördelningsinferens och variansanalys. Tillämpningar inom enkätundersökningar och ekonometri. Muntliga och skriftliga presentationer utgör en viktig del av kursen.

 

Matematik I

Linus Häggkvist

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=10101&typ=2

Om kursen:
Detta kurspaket riktar sig till dig som är nyfiken på att läsa matematik men inte har bestämt dig för något program. Flera av kurserna som ingår i kurspaketet läses inom olika utbildningsprogram.

 

Ledarskap – kvalitet – förbättring A

Isabelle Froissart

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=14700&typ=2

Om kursen:
Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer? Då är kurspaketen i ledarskap – kvalitet – förbättring rätt utbildning för dig. Du får en branschoberoende utbildning som ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling. Du får lära dig strukturerade arbetssätt, metoder och får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Utbildningen vänder sig till dig som i första hand vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Kunskaperna du får resulterar i att du blir mer effektiv i ditt arbete, bättre i ditt ledarskap samt att du ska kunna öka effektiviteten och kundtillfredsställelsen inom företag och organisationer på ett hållbart sätt.

Genom att komplettera de totalt fyra kurspaketen med ett valfritt biområde om 30 hp samt valfria kurser om ytterligare 30 hp kan du ansöka om en kandidatexamen i Industriell teknik. Det fjärde och sista kurspaketet kräver att du har läst minst 25 hp utöver de inledande tre paketen. Du behöver därför göra ett uppehåll mellan det tredje och fjärde kurspaketet om du inte redan har läst tillräckligt många kurser tidigare.

I Ledarskap – kvalitet – förbättring A läggs grunden genom kurser i kvalitetsteknik, projektledning och ledarskap. Inom kvalitetsteknik studerar du arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. På så sätt kommer du att systematiskt kunna identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten. Stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform varför stor vikt läggs vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär även att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du även att studera gruppdynamik och ledarskap för att få ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar.

 

Hållbar utveckling A

Elsa Burholt & Maja Furtenbach – film från läsåret 2019/2020

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1MV020&typ=1

Om kursen:
Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och ekonomisk kris, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekologiska, ekonomiska, politiska, historiska, sociala och kulturella förhållanden. Kursen fungerar som ett utmärkt komplement till de flesta yrkesområden och utbildningar, och bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare med stor erfarenhet inom området.

I kursen används också olika systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt som vi arbetar med kommunikation och i projekt för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

 

Retorik A

Julia Malmliden – film från läsåret 2019/2020

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5LV211&typ=1

Om kursen:
Kursens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla din förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift. Kursen syftar också till att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.