Under termin 3 på kandidatprogrammet i systemutveckling får varje student möjlighet att välja valfria kurser för att berika sina studier. Du kan välja att läsa 30 hp inom ett och samma ämne, eller plocka ihop olika kurser upp till 30 hp. De studenter som går programmet får Informationssystem som huvudämne och databasteknik som biämne. Du som läser programmet har fria tyglar att fylla ut resterande 60 hp med vilka ämnen ni vill! (huvudämne och biämne får ni i dessa ämnen om ni följer programmets givna kurser)
Nedan följer information om olika kurspaket tidigare systemvetarstudenter valde och deras tankar kring dessa.

 

Har ni frågor eller funderingar går det alltid bra att höra av er till vår studievägledare, Tina Kekkonen, på studievagledare@im.uu.se, eller till oss i Utbildningsutskottet på utbildning@uppsalasystemvetare.se

Nationalekonomi A

Amanda Hagnell

https://www.nek.uu.se/utbildning/grundutbildning/kurs/?kKod=22900&typ=2

Om kursen:
Kurspaketet syftar till att ge en bred introduktion till hur nationalekonomi kan användas för att analysera olika typer av samhällsproblem. Nationalekonomi A består av kurserna Mikroekonomi – individer, företag och marknader och Makroekonomi: tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik. Kurserna läses på helfart och samtlig undervisning ges på svenska.

Företagsekonomi A

Ida Petersson

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=21130&typ=2

Om kursen:
Kurspaket: Introduktion till företagande och organisering, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi.

Företagsekonomi A (Distans)

Christoffer Wrigmar

Marknad och organisation:

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=2FE014&typ=1

Om kursen:
Inom marknadsföring behandlas konsument, tjänstemarknader och industriella marknader. Inom organisation behandlas grundläggande frågor om bland annat arbetsdelning och samordning och de styrproblem som uppstår när organisationer växer, organisatorisk förändring och organisatoriskt lärande.

Ekonomi, redovisning och analys:

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=2FE032&typ=1

Om kursen:
Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning.

Retorik A

Julia Malmliden

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5LV211&typ=1

Om kursen:
Kursens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla din förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift. Kursen syftar också till att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs ska du:

  • ha grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder
  • ha utvecklat din förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift
  • kunna kritiskt analysera retoriska budskap av olika slag
  • kunna reflektera över retoriska budskap utifrån sociala, politiska och historiska faktorer som kön, klass och etnicitet
  • kunna reflektera över olika mediers retoriska effekter
  • kunna anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik

Statistik A

Rikard Kjellström Törne

https://uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=26650&typ=2

Om kursen:
Grundläggande statistik A4, 15 hp
Statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. Kursen är inriktad på samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningar.

Tillämpad statistik A5, 15 hp
Undersökningsmetodik, speciellt enkätundersökningar. Regressionsanalys, tidsserieanalys och prognosmetodik. Fördelningsinferens och variansanalys. Tillämpningar inom enkätundersökningar och ekonometri. Muntliga och skriftliga presentationer utgör en viktig del av kursen.

Hållbar utveckling A

Elsa Burholt & Maja Furtenbach

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1MV020&typ=1

Om kursen:
Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och ekonomisk kris, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekologiska, ekonomiska, politiska, historiska, sociala och kulturella förhållanden. Kursen fungerar som ett utmärkt komplement till de flesta yrkesområden och utbildningar, och bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare med stor erfarenhet inom området.

I kursen används också olika systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt som vi arbetar med kommunikation och i projekt för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

Helheten är större än delarna
Kursen består av tre tematiska moment om 7,5 högskoleppoäng (hp) samt ett praktiskt tillämpat projekt om 7,5 hp:

1. Global Miljöhistoria, 7,5 hp
2. Välfärd, utveckling och globalisering, 7,5 hp
3. Klimatet, energin och det moderna samhället, 7,5 hp
4. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7,5 hp