Vårstämma 2022

Äntligen dags för Uppsala Systemvetares Vårstämma 2022, den 25:e maj kl 17.15 i Hörsal 1, Ekonomikum! Under stämman kommer vi bland annat att gå igenom föregående styrelses verksamhetsberättelse, det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2021 samt val av revisor. 

Dagordningen för stämman ser ut som följande:
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång av röstning
 7. Genomgång av tidigare styrelses verksamhetsberättelse
 8. Genomgång av ekonomisk rapport för året 2021
 9. Genomgång av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Val av revisor
 14. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor enligt 5 kap 14 §.
  –  Val av kassör
 15. Mötets avslutande

Skulle ni vilja lägga till någon motion, skicka motionen senast den 15:e maj 12:00 till sekreterare@uppsalasystemvetare.se.
För nomineringar till revisor-posten, använd anmälningsformuläret nedan eller maila till vice@uppsalasystemvetare.se.
Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Varmt välkomna alla systemvetare den 25:e maj, kl 17.15 till Hörsal 1, Ekonomikum!

Anmälan

Du måste vara inloggad för att kunna fylla i denna anmälan.