Extrastämma #2 2023

Det är dags för Uppsala Systemvetares extrastämma #2 2023, måndagen den 2 oktober kl 16.15!

Under stämman kommer vi behandla punkterna som bordlades under vårterminens ordinarie stämma.
Stämman kommer att hållas på plats i sal A114 på Ekonomikum.

Dagordningen för stämman ser ut som följande:
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång av röstning
 7. Genomgång av tidigare styrelses verksamhetsberättelse
 8. Genomgång av ekonomisk rapport för året 2022
 9. Genomgång av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Val av ordförande IT-utskottet
 14. Val av vice ordförande IT-utskottet
 15. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 5 kap.  8§
 16. Mötets avslutande

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Om du vill skicka in en motion till stämman måste detta göras före den 22 september 12:00.

Varmt välkomna alla systemvetare den 2 oktober, kl 16.15!