Extrastämma #1 2024

Det är dags för Uppsala Systemvetares extrastämma #1 2024, den 29 januari kl 17.15!

Under stämman kommer vi behandla punkterna som bordlades under höstterminens ordinarie stämma.
Stämman kommer att hållas i sal A114 på Ekonomikum.

För nomineringar till vakanta poster i styrelsen, gå till formuläret i detta event. Vid frågor, maila vice@uppsalasystemvetare.se.

Stämmans dagordning:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Godkännande av föredragningslista
 • 3. Val av mötesordförande
 • 4. Val av mötessekreterare
 • 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • 6. Genomgång av röstning
 • 7. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 5 kap. 8§
 • 8. Val av Kassör
 • 9. Val av Sekreterare
 • 10. Val av Ordförande Utbildningsutskottet
 • 11. Val av Vice Ordförande Utbildningsutskottet
 • 12. Val av Ordförande PR-Utskottet
 • 13. Val av Vice Ordförande PR-Utskottet
 • 14. Val av Valberedning
 • 15. Mötets avslutande

Varmt välkomna alla systemvetare den 29 januari, kl 17.15!