Vårstämma 2021

Äntligen dags för Uppsala Systemvetares Vårstämma 2021, den 10:e maj kl 15.15! Under stämman kommer vi bland annat att gå igenom föregående styrelses verksamhetsberättelse, det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2020 samt val av revisor. I och med corona-viruset (Covid-19) kommer föreningen ha vårstämman via Zoom. Anslut till stämman via https://uu-se.zoom.us/j/67386963302 senast 15.15 den 10:e maj.

Dagordningen för stämman ser ut som följande:
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång av röstning
 7. Genomgång av tidigare styrelses verksamhetsberättelse
 8. Genomgång av ekonomisk rapport för året 2020
 9. Genomgång av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Val av revisor
  Nominerad Carl Lundin
 14. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 5 kap.
  – Förslag om ändring av §1 styrelsens sammansättning
 15. Mötets avslutande

Skulle ni vilja lägga till någon motion, skicka motionen senast den 26:e april till sekreterare@uppsalasystemvetare.se.
För nomineringar till revisor-posten, använd anmälningsformuläret nedan eller maila till vice@uppsalasystemvetare.se.
Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Varmt välkomna alla systemvetare den 10:e maj, kl 15.15! Zoom https://uu-se.zoom.us/j/67386963302 och länk till Dagordning samt motion tillhörande punkt 14.

Anmälan

Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig till event.