Vårstämma 2020

Äntligen dags för Uppsala Systemvetares Vårstämma 2020, den 1 juni kl 17.15! Under stämman kommer vi bland annat att gå igenom föregående styrelses verksamhetsberättelse, det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2019 samt val av revisor. I och med corona-viruset (Covid-19) kommer föreningen ha vårstämman via Zoom. Anslut till stämman via https://uu-se.zoom.us/j/68446335587 senast 17.15 den 1 juni.

Dagordningen för stämman ser ut som följande:
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång av röstning
 7. Genomgång av tidigare styrelses verksamhetsberättelse
 8. Genomgång av ekonomisk rapport för året 2019
 9. Genomgång av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Val av revisor
  1. Nominerad är Max Mohlin
 14. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 5 kap.
 15. Mötets avslutande

Skulle ni vilja lägga till någon motion, skicka motionen senast den 21 maj till sekreterare@uppsalasystemvetare.se! Alla medlemmar i föreningen är välkomna att göra sin röst hörd.

Varmt välkomna alla systemvetare den 1 juni, kl 17.15! Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68446335587 och länk till Dagordning.